top of page
our.believe.jpg

Verujemo

Ova izjava, deklaracija verovanja je utemeljena u Svetom pismu i u potpunom je saglasju sa principima doktrina o Hristu. Dakle:

Verujemo da Sveto pismo donosi nadahnutu i nezabludivu Božiju reč.

(2. Timoteju 3:16, 2. Petrova 1: 20-21).

 

 

Verujemo da postoji jedan i jedini Bog od večnosti, objavljen u tri ličnosti: Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti.

(Efescima 4:5-6, Postanje1:26, Matej 3:16-17).

 

 

Verujemo u Hristovo božanstvo

(Jovan 1: 1-4; Jovan 10:30; Jevrejima 1:1-5).

 

 

-  rodila ga je devica

(Matej 1:18-25; Luka 1:30-35)

 

-  začeo ga je Duh Sveti

(Matej 1:18-25, Luka 1:30-35)

 

-  umro je

(Jovan 19:30-35)

 

-  vaskrsnuo je telsno iz mrtvih

(Jovan 20:25-29, Luka 24:36-40)

 

-  vazneo se na nebo u telu

(1. Solunjanima 4:16-17; Matej 29-30)

 

 

Verujemo u vaznesenje crkve i Drugi Hristov dolazak.

(1. Solunjanima 4:16-17; Matej 29-30)

 

 

Verujemo da dragocena Isusova krv jedina odnosi greh po pokajanju i veri.

(Dela 3:19, Luka 24:47; Efescima 1:7).

 

Verujemo u preobražaj silom Duha Svetog kroz Božiju reč, bez čega nijednom čoveku nema spasenja.

(Tit 2:5; Jovan 3:3-5; Efescima 5:25-27).

 

 

Verujemo da je Hristos na krstu ostvario otkupljenje, da je u njemu božansko ozdravljenje za naše telo, spasenje za našu dušu, baš svakome ko veruje.

(1. Petrova 2: 24; Dela 3: 16, Dela 9: 32 -35).

 

 

Verujemo da primanjem Duha Svetog primamo božansku punomoć za hrišćansko svedočenje i služenje.

(Dela 1: 8; 2:4; 3:1-26; 4:5-12).

 

Verujemo da Sveti Duh poseduje silu kojom nas posvećuje.

(Rimljanima 15: 16; 1. Korinćanima 6:11).

 

 

Verujemo u vaskrsenje na kraju sveta i veka: i spasenih za večni život i izgubljenih za večni sud.

(Otkrivenje 20: 11-15; 1. Korinćanima 15: 12-23)

Our.Believe1.jpg
bottom of page